TEZ YÖNERGESİ

KONEV

TEZ HAZIRLAMA YÖNERGESİ

 • Bu yönergenin amacı, KONEV tarafından verilen tezlerin yazımında birliği sağlamak, çalışmaların yazımında şekil yönünden standartlaşmayı temin etmek, tezlerin hazırlanması ve yazılımında yönlendirici olmaktır.
 • Tezlerin yazılımında Türkçe imla kurallarına uyulmalıdır. Çalışmada anlatılmak istenilen hususlar açık ve net bir şekilde ifade edilmeli, karışık ve çok uzun cümlelerden kaçınılmalıdır.

Cümleler ve paragraflar arasında bağlantılar iyi yapılmalı, konu dışı ifadelerle bu bağlantı koparılmamalıdır.

Tezlerde kendi görüş ve önerilerine ağırlıklı olarak yer verilmelidir. Tezlerde bir veya birden fazla kaynaktan yapılan aktarma veya alıntılar, birbiri ardı sıra bir sayfa veya daha fazla yer tutacak şekilde verilmemelidir.

 • Tezlerde A4 standardında 1. Hamur beyaz kağıt kullanılmalıdır. Kağıtların sadece bir yüzüne yazılması sağlanmalıdır.
 • Bir sayfadaki metin alanının üst, alt, sol ve sağ boşluklarının ölçüsü şu şekilde olmalıdır.

Üst boşluk: 3 cm. Alt boşluk: 3 cm. Sol boşluk: 4 cm. Sağ boşluk: 2 cm.

Tez yazımında Times New Roman tipinde 12 punto boyutlarında yazı karakteri kullanılmalıdır.

Dipnotlarda, bloklanmış alıntılarda, çizim ve tablolarda 9-11 punto boyutlarında aynı yazı karakteri kullanılır. Tezin içinde özellikle belirtilmesi gereken kısımlarda, istenirse italik yazı biçimi kullanılabilir.

Tez metninde satırlar “iki yana yasla” biçiminde ve 1.5z satır aralıklı yazılmalıdır. Ancak kısaltmalar, tablo, şekil ve sembol listeleri, önsöz, özetler, kaynaklar, ekler, özgeçmiş, metin içindeki tablo ve şekillerin isim ve açıklamaları ve dipnotlar tek aralıklı yazılır. Paragrafların ilk satır girintisi 1.25 cm. yapılmalıdır.

İç kapaktan sonra bütün sayfalar numaralandırılır.

 • Bölüm başlıklarında aşağıda belirtilen hususlar dikkate alınarak yazım gerçekleştirilir.

Birinci düzey başlıklar, yani bölüm başlıkları yeni bir sayfadan başlar ve bütün sözcükler büyük harfle, koyu ve 13-14 punto boyutlarında yazı karakteriyle yazılır, metin ortalanır.

İkinci düzey başlıklarda bütün sözcükler büyük harfle ve koyu yazılır, sol kenardan hizalanır.

Üçüncü düzey başlıklarda bütün sözcüklerin ilk harfleri büyük, diğerleri küçük harfle ve koyu yazılır, sol kenardan hizalanır.

Dördüncü ve daha alt düzeylerdeki başlıklarda ise bütün sözcüklerin ilk harfleri büyük, diğerleri küçük yazılır, sol kenardan hizalanır.

Bütün başlıklar numaralandırılır ve başlıklardan önce 2 satır (24 punto), sonra 1,5 satır (18 punto) boşluk bırakılır.

 • Tezin kapağında sırasıyla, Konev logosu, Tezin başlığı, Tezi hazırlayanın adı soyadı, Öğrencinin okuduğu üniversite, fakültesi ve sınıfına yer verilir.
 • Tezler ön kısım, metin kısmı ve kaynaklardan oluşur. Ön kısımda, tezin konusu, amacı ve içeriğine yönelik tanıtıcı genel bilgiler verilir. Giriş tezin metin kısmının ilk ögesidir. Giriş bölümünde, ön kısımda beliltilenler tekrar edilmemek üzere, çalışmada çözümlenmesi amaçlanan bilimsel sorun, araştırmanın kapsamı, uygulanan yöntem ve teknikler, araştırmada kullanılan materyalin temin şekli nitelikleri, tez konusu ve mevcut problemlerin çözümü ile ilgili önceki çalışmaların ana fikirleri, metotları ve sonuçları gibi okuyucuyu konuya hazırlayıcı nitelikteki bilgilerden gerekli görülenlere bir düzen içinde verilir. Tezin giriş ve sonuç kısmı arasında kalan kısım ana metindir. Girişten sonra ana metnin bölümleri yer alır. Bölümlerde, gerek duyulan ayrıntı düzeyine bağlı olarak tezi sonuca götürecek bilgi ve açıklamalar, uygun düşünce silsilesi içinde ortaya konur. Metnin son bölümünde sonuç kısmı yer alır. Bu bölümde, girişte açıklanan amaçtan başlayarak tezin yöntemi, tekniği, sınırlılıkları çerçevesinde ulaşılan çözüm, çeşitli bölümlerinde varılan sonuçlardan da yararlanılarak açıklanır. Bu açıklamalar, gerektiğinde daha sonraki çalışmalara ışık tutacak çeşitli önerilerle de desteklenir. Çalışmada ulaşılan genel sonuçlar mümkün olduğu kadar öz fakat açık olarak belli bir sıra, düzen ve mantık çerçevesinde yazılır, ilgili konuda yapılan diğer çalışmalarla karşılaştırılarak tartışıldıktan sonra varılan sonuçların geçerliliği ve uygulanabilirliği belirtilir. Sonuç bölümü genel kompozisyon biçiminde yazılabileceği gibi varılan sonuçlar ve ortaya konulan öneriler bu kompozisyonu bozmayacak şekilde maddeler halinde de belirtilebilir.
 • Tezde kullanılan bütün kaynaklara burada mutlaka yer verilir. Tez metni içinde adı geçmeyen literatür, kaynaklar listesine dahil edilmez. Kaynaklar yazar soyadına göre alfabetik olarak sıralanır ve sıra numarası kullanılmaz.
 • Tez metni içinde yer alması halinde konuyu dağıtıcı ve okumada sürekliliği engelleyici nitelikteki ve dipnot olarak verilemeyecek kadar uzun açıklamalar, geniş kapsamlı ve ayrıntılı deney sonuçları, örnek hesaplamalar, fotoğraflar, haritalar, tablolar, formlar, anket sorularının listeleri, kolay bulunamayacak belgelerin kopyaları v.b. ek olarak konulabilir.
 • Tezde başka kaynaklardan aynen aktarılarak yapılan alıntılar tırnak içinde gösterilir. Özü değiştirilmemek kaydıyla tezi hazırlayanın kendi cümleleriyle özet yahut yorum olarak yapılan alıntılar ise tırnak arasına alınmadan verilir. Her iki durumda da alıntı yapılan kayna atıfta bulunulur. Göndermede bulunma ve dipnot verme bilimsel çalışmanın vaz geçilmez ögeleridir.
 • Bu yönergede yer almayan hususlarda diğer üniversitelerin tez hazırlama yönergelerinden yararlanılır.