BURS İŞLEMLERİ

KONEV

KONYA EĞİTİM, KÜLTÜR VE SAĞLIK VAKFI

YÜKSEK ÖĞRENİM BURSU YÖNETMELİĞİ

 

BİRİNCİ BÖLÜM

GENEL ESASLAR

AMAÇ

Madde 1 – Bu Yönetmelik, Vakfın kendi kaynakları veya yapılacak bağışlarla,  yüksek öğrenim gören öğrencilere, öğrenim bursu  verilmesinin esas ve usullerini  belirler.

DAYANAK

Madde 2 – Bu Yönetmelik, Konya Eğitim, kültür ve sağlık vakfı  resmi senedinde belirtilen amaçlar ve ilkeler doğrultusunda  hazırlanmıştır.

TANIMLAR 

Madde 3 – Bu Yönetmelikte geçen;

Vakıf : Konya Eğitim, kültür ve sağlık vakfını, (kısa adı KONEV)

Vakıf Senedi : Konya Eğitim, kültür ve sağlık vakfı resmi senedini,

Vakıf Yönetimi : Konya Eğitim, kültür ve sağlık vakfı Yönetim Kurulunu ,

Öğrenci: Devlete ait Yüksek öğrenim kurumlarına kayıt olmaya hak kazanan ve yüksek öğrenime devam eden öğrencileri,

Bursiyer: Konev’den  öğrenim bursu alan öğrencileri  ifade eder.

İLKELER

ÖĞRENİM BURSU AŞAĞIDA SAYILAN ESASLAR DOĞRULTUSUNDA VERİLİR.

Madde 4– Üniversite giriş sınavına girerek kendi alanında yeterli puanı alan ve bir Yüksek Öğretim Kurumuna girmeye hak kazanarak ilgili okula kaydını yaptıran maddi imkanı yetersiz olan öğrenciler, öğrenim bursu için başvuru hakkını kazanır.

Öğrenim bursu verilecek öğrenciler başarı ve öncelik tespit puanına göre belirlenir.

Vakfın amacına ve ilkelerine uygun olduğu takdirde gerçek ve tüzel kişilerin şartlı burs bağışları kabul edilir. Bu durumda bağışta bulunanın istediği şartlar dikkate alınır.  

Yetenek sınavıyla öğrenci alan yüksek öğretim kurumlarına giren öğrencilere  uygulanacak işlem ve verilecek burs adedi, başvuruda bulunanların sayısı göz önünde bulundurularak yönetim kurulunca her ders yılı başında belirlenir.

Özel Üniversitelerde veya vakıf üniversitelerinde öğrenim görenlerle Açık Öğretim öğrencilerinin başvuruları değerlendirilmez.

İKİNCİ BÖLÜM

BURS VERİLECEK ÖĞRENCİ SAYISI, BURS MİKTARI VE BURS TAHSİS ESASLARI

Madde 5 – Öğrenim bursu için her yıl vakıf bütçesine konulacak ödenek ile burs verilecek öğrenci sayısı ve aylık burs tutarı Vakıf Yönetim Kurulunca belirlenir. Öğrenim bursu Ekim ayından başlayarak 8 ay süreyle verilir.

Madde 6 – Üniversite sınav sonuçlarının açıklanmasını takiben; öncelik tespit puanlama esasları, öğrenim bursu başvuru esasları ve başvuru süresi Vakıf Yönetimince belirlenerek başvuru formları ile birlikte Vakfın İnternet Sitesinde yayınlanarak duyurulur.

YÜKSEK ÖĞRENİM BURSU ALACAK ÖĞRENCİLERİN TESPİTİ

Madde 7 – Vakfa yapılan başvurular bu yönetmelik kapsamında değerlendirilir. Başvuru formunda beyan edilen hususların doğruluğu hakkında vakıf yönetimi her türlü resmi ve sivil makamlar/kurumlar/kişiler nezdinde inceleme yapabilir ve yaptırabilir. Yapılan incelemede eksik ve yanlış bilgi verildiği anlaşılan başvurular değerlendirme dışında bırakılır. Öğrencinin eksik veya yanlış bilgi verdiği hangi aşamada tespit edilirse, burs işlemleri derhal durdurularak yasal işlemlere başlanır.

Başvuran öğrenci sayısının, verilecek burs sayısından fazla olması halinde, başarılı ve maddi imkanları yetersiz öğrenciler değerlendirilerek sıralanır. Yapılan sıralamada Vakıf Yönetimince verilmesine karar verilen öğrenim bursu adedi kadar öğrenci burs almaya hak kazanır.

Ancak burs başvuru işlemlerini tamamlayıp yapılan ilk değerlendirmede sıralamaya girmesine rağmen, vakıf yönetimi tarafından uygun görülmeyenlere burs verilemez. Vakıf yönetimi bu hususta açıklama yapmak veya bilgi vermek zorunda değildir.

BURS SÜRESİ

Madde 8 –Prensip olarak burslar bir yıllıktır. Önceki yıl/yıllarda öğrenim bursu almış olan öğrenci şartları uyduğu müddetçe tekrar öğrenim bursu için başvurabilir. Bu takdirde önceden burs alanlar, yeni müracaat edenlerle birlikte yeniden değerlendirmeye alınır. Ancak, burs süresi hiç bir halde okuduğu yüksek öğretim kurumunun normal eğitim süresini aşamaz.

BURSUN DEVAMI

Madde 9 – Önceki yıl/yıllarda burs alıp yeniden burs için başvuran öğrencinin başarılı olması esastır. Ara sınıflardan burs için başvuran öğrencilerin başvurduğu yıl itibarı ile önceki yıl/yıllardaki genel başarı ortalaması, 4’lük sistemde eğitim veren yüksek öğretim kurumlarında en az 2,5 ve 100’lük sistemde eğitim veren yüksek öğretim kurumlarında en az 65 olmalıdır. Burs verilecek öğrenciler, başarı puanı ve öncelik tespit puanı en yüksek olan  öğrenciden başlayarak sıralanır. Yeniden başvuran öğrenci  başvuru formu ile birlikte, okuduğu yüksek öğrenim kurumundan, halen öğrenci olduğuna dair belge (Öğrenci Belgesi) ile birlikte ayrıntılı not cetvelinin aslını (transkript), temin ederek  başvuru formuyla birlikte Vakfa ibraz etmek zorundadır.

BURSUN KESİLMESİ

Madde 10 – Burs alanlardan;

Okulu bırakanlar, öğrenime ara verenler ve Vakıf Yönetiminin bilgisi dışında okul değiştirenlerin,

Vakıftan burs aldığı süre içinde, Vakıf yönetiminin bilgisi dışında, başka herhangi bir gerçek veya tüzel kişiden burs, kredi vb. Her ne ad altında olursa olsun (İkamet, yiyecek ve giyecek dahil) yardım ve destek alanların, (Yüksek öğrenim kredi ve yurtlar kurumundan alınan burs ve krediler hariç)

Vakfın istediği bu yönetmelikte belirtilen veya vakıf yönetimince ek olarak istenen diğer belgeleri zamanında getirmeyenlerin,

Öğrenciye yakışmayacak tutum ve davranış içinde oldukları yargı veya ilgili öğretim kurumlarının kararı ile belgelenenlerin,

Sigara, içki vb. bağımlılık yapan maddeleri kullandıkları tespit edilenlerin.

Her ne sebeple olursa olsun Vakfa eksik, yalan ve yanlış beyanda bulunanların,

Öğretim kurumunca öğrenimi geçici süre dondurulanların,

Bir suçtan sanık olarak tutuklananların, tutukluluk süresince veya sürekli olarak burslarının, kesilmesine Vakıf Yönetimince karar verilir.

Madde 11 – Resmi sağlık kurumlarında tedavi görenler ile dinlenme ve hava değişimi alanların burslarının ödenmesine devam edilir. 3 ayı geçen tedavilerde bursun verilmesine ara verilir.

Öğrenciye verilen cezanın bütün sonuçları ile affedilmesi, tutukluluğun kaldırılması, okula devam hakkı verilmesi durumunda, başvuru halinde Vakıf Yönetimi yeniden değerlendirme yaparak kesilen bursun devamına karar verebilir.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

ÇEŞİTLİ HÜKÜMLER

BURS  ALAN ÖĞRENCİNİN İZLENMESİ

Madde 12 – Vakıf Yönetimi burs alan öğrencinin durumunu izler ve denetler. Bu amaçla Vakıfça istenen belge, bilgi ve formlar öğrenciler tarafından düzenli olarak Vakfa verilmek zorundadır. Öğrenci, Vakfa verdiği bilgilerde bir değişiklik olması halinde bu durumu, en geç bir ay içinde Vakfa bildirmek zorundadır.

KONEV’ den burs alan öğrenciler, geçerli bir mazeretleri olup bu mazeretlerini vakfın ilgili birimlerine zamanında bildirmediği  müddetçe, vakfın öğrenciler için düzenleyeceği faaliyetlere katılırlar.  Bu hususta bildiri öğrencinin kendisine bir önceki toplantıda bildirilir veya internet sitemizde ilan edilir. Bunların dışında öğrencinin öğrenim yılı başında vakıf yönetimine kendi verdiği e-mail adresine elektronik posta yoluyla veya telefonuna SMS yoluyla yapılabilir. Vakıf yönetimince önceden belirlenen ve ilan edilen sosyal medya hesapları da kullanılabilir.

Bursiyerler, vakıf yönetiminin belirlediği takvime göre vakıf merkezinde (Kız öğrenciler en az iki kişi, erkek öğrenciler en az bir kişi olmak üzere) vakıf yönetiminin belirlediği ve önceden öğrencilere bildirilen sırayla nöbet tutarlar. Geçerli bir mazereti olan öğrenci, vakıf yönetimine nöbet gününden en az bir gün önce yazılı olarak  bildirip vakıf yönetiminin onayını alarak yerine bursiyerler arasından kendisinin bulacağı  birisine nöbetini tutturabilir. Mazeretsiz  olarak nöbete gelmeyen veya yerine, yukarıda   belirtilen  usule uygun olarak  başka bir bursiyer bulmayan öğrencinin o ayki bursu ödenmez. Aynı durumun tekerrürü halinde, nöbetleri tutmayan  öğrencilerin durumu, yönetim kurulunca yeniden değerlendirilir. 

Geçerli bir mazereti olmaksızın ve bunu vakıf yönetimine önceden yazılı olarak bildirmeksizin,  bursiyer toplantısına ilk defa katılmayan öğrencinin  bir aylık bursu kesilir. Aynı durumun tekerrürü halinde, toplantılara katılmayan öğrencilerin durumu, yönetim kurulunca yeniden değerlendirilir. 

Her öğrenci burs aldığı yıl içinde, usul ve esaslarını vakıf yönetiminin belirlediği bir konuda tez hazırlamak ve bizzat kendisi sunmak zorundadır. Vakıf yönetimince belirlenen tez konusunu belirlenen esaslara uygun olarak zamanında  hazırlayıp sunmayan öğrencinin bursu derhal kesilir ve daha sonraki yıllarda burs talebi kabul edilmez.   

DİĞER YETKİLER

Madde 13 – Bu Yönetmelikte  bulunmayan hususlar hakkında karar vermeye, ekli belgelerde değişiklik yapmaya, bu  yönetmeliği tamamlayıcı nitelikteki diğer form ve belgeleri hazırlamaya Yönetim kurulu yetkilidir. Yönetim kurulu bu görevi bizzat kendisi yapabileceği gibi, oluşturacağı bir komisyon marifetiyle de yapabilir.

Madde 14 – Vakıf, burs verdiği öğrencilerden, okulu bitirdikten ve gelir getirici bir işe kavuştuktan sonra, vakfın belirleyeceği bir öğrenciye, burs aldığı süre kadar günün şartlarına göre vakfın verdiği miktar kadar burs vereceğine ilişkin yazılı taahhüt belgesi alır.  

YÜRÜRLÜK

Madde 15 – KONEV resmi senedinde belirtilen amaçlar ve ilkeler doğrultusunda  hazırlanan bu yönetmelik 15.09.2011  tarihinde yürürlüğe girer ve KONEV  yönetim kurulu tarafından uygulanır.

EK: Öncelik tespit puanlama esasları 

 

ÖNCELİK TESPİT PUANLAMA ESASLARI

Öğrenciler arasında öncelik tespiti yapılırken öncelikle öğrencinin başarı durumu değerlendirilir. Daha sonra öğrencinin ve ailesinin durumu aşağıdaki puanlamaya göre değerlendirilir.  

1 – Öğrencinin;

Babasının ölü olması halinde………. ...................................20 puan

Annesinin ölü olması halinde ………....................................20 puan

Ailesinin bulunduğu il dışında okuması halinde………........20 puan

Ailesinin Konya İl sınırları içinde ikamet etmesi halinde......20 puan

2 – Ailenin;

İlk, orta ve lisede okuyan her çocuğu için……… ………….10 puan

Üniversitede okuyan her çocuğu için ……………………....20 puan

 

 AİLE AYLIK GELİR DEĞERLENDİRME PUAN ESASLARI

-Ailenin aylık geliri    2.000.- TL’ye kadar ise……….……..100 puan

-Ailenin aylık geliri    3.000.- TL’ye kadar ise ...…………...75 puan

-Ailenin aylık geliri    4.000.- TL’ye kadar ise..………….....50 puan

-Ailenin aylık geliri    5.000.- TL’ye kadar ise...….. …….....25 puan 

-Ailenin aylık geliri    5.000.- TL  üstü olduğu takdirde aile gelir değerlendirilmesinden puan verilmez.